نام نویسی در سامانهقوانین و مقررات نام نویسی در سامانه را مطالعه نمودم و مورد تایید اینجانب میباشد .