طراحی جدول و نمودار


یکی بهترین روش‌های ساده‌سازی ارائه نتایج تحقیقات و فهم بهتر آن توسط مخاطب، ارائه آمار و ارقام به صورت نمودار و جدول می‌باشد.

استودیو طراحی علمی سایگراف به منظور ارتقای هرچه بیشتر کیفیت نمودارها و جداول، خدماتی در زمینه سه‌بعدی‌سازی، بهبود کیفیت و رنگ‌بندی نمودار‌ها ارائه می‌دهد.